Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Eestis on koostöös Maailmapangaga käivitumas põllumajandusprojekt 01.03.1996

Rahvusvahelised finantsinstitutsioonid, Ida-Euroopa ja keskkond, lehekülg 3
Print

5. märtsil 1996 kinnitas Maailmapanga direktorite nõukogu 15,3 miljoni USA dollari suuruse põllumajanduslaenu andmise Eestile. Tegemist on Maailmapanga seitsmenda laenuga Eestile, mida valmistati ette aastaid.

Maailmapanga põllumajanduslaen võeti Eesti valitsuse poolt teiste valuutakursside kõikumisest tingitud võimalike kahjude kartuses Saksa markades (22 miljonit DEM). Võetud laenu intressimääraks on plaanitud Saksa marga 6 kuu keskmine LIBOR (hetkel umbes 3,5%), millele lisandub 0,4% Maailmapanga kulude katteks; laenu tagasimaksmise tähtaeg on 17 aastat.

Oma lõplikul kujul koosneb põllumajanduslaen

viiest komponendist,

millele lisandub kuuenda kuluartiklina projekti administreerimine. Laenu maareformi toetamise osa üritab kaasa aidata maareformi kiirendamisele, tagades raha vajalike maamõõdutööde tegemiseks. Efektiivsuse tagamiseks kuulutatakse maamõõdutöödeks erafirmade vahel välja konkurss. Riigi otsustada on, millises mahus tasub mõõtmistööde eest maavaldaja ning millisel määral doteerib töid riik.

Põllumajandusprojekti drenaazikomponent on projekti kõige kapitalimahukam (5,9 miljonit dollarit). Nimetatud komponendi peaeesmärgiks on kaasa aidata viimaste aastatega hooldajata jäänud maaparandussüsteemide korrastamisele. Maaparanduseks eraldatavad summad võimaldavad katta umbes 10% Eestis dreenitud põllumaast.

Kraavide ja nende äravoolude puhastamiseks ning kaevude parandamiseks objekte valides eelistatakse nende paiknemist suhteliselt viljakamatel muldadel, kus on põllumajandustegevus intensiivne ning kus on ka loota spetsiaalsete maaparadusühistute teket. Maakondade maaparandusbürood valivad avalduste alusel üle Eesti 50-60 maaparandusühistut, kes jääksid ka projekti raames tehtavate hooldustööde lõppedes oma drenaazisüsteeme korras hoidma.

Põllumajanduslaenu maaparandussüsteemide korrastamist käsitlevale komponendile tegi kohustusliku keskkonnaekspertiisi Tartu Ökoinsenerikeskus koostöös Norra firmaga Norconsult. Ekspertiis tehti Matsalu lahe valglasse jäävas Vigalas. Tehtud näidisekspertiis saab aluseks teiste maaparandusprojektide keskkonnaekspertiisidele tulevikus.

Projekti kolmandale komponendile, märgalade seirele, on laenust ette nähtud 0,9 miljonit dollarit. Sellest 0,55 miljonit kulub mobiilse keskkonnakaitselabori seadmete ostuks.

Neljandaks komponendiks on nõuandeteenistuse loomine põllumajanduse tarbeks. Koostöös Euroopa Liidu PHARE-programmi ja doonorriikidega hakatakse koolitama inimesi, kes suudaksid nõustada põllumajandustootjaid. Arvatavalt võiks Eestis rakenduse leida umbes 200 täiskohaga põllumajandusnõustajat. Nähakse ette, et suurema osa (esimesel aastal 90%, teisel 80% jne) nõusatmistasudest maksaks põllumehe eest kinni riik.

Projekti viies komponent kujutab endast Eestis toodetavate toiduainete kvaliteedi kontrolli tõhustamist. Selleks tugevdatakse nii Riigi Veterinaarlaboratooriumi kui ka teisi laboratooriume. Lääneriike rahuldav toiduainete kvaliteedi kontrollmehhanism lubaks alustada senisest suuremat põllumajandustoodete eksporti. Pikemas perspektiivis loodetakse jõuda ka importtoiduainete kvaliteedi kontrollini.

Projektist jäi välja

kaks osa, millistele laenu andmist põllumajandusprojekti raames ette valmistati. Metsanduse komponent hõlmas olulist osa kogu laenus selle ettevalmistamise algstaadiumis. Nagu paistis projekti algmaterjalide metsanduse osadest, oli see suunatud pigem metsade (kui ressursi ja suure sissetulekuallika) majandamisele kui kaitsele ja hoiule. Paljude keskkonnakaitsjate rõõmuks lahutati metsanduse osa põllumajandusprojektist 1995. aasta algul ning tänaseks on hajunud ka arvamus, nagu võiks metsanduse komponent omaette laenuna hiljem käiku minna. Maailmapanga teadmisi Eesti metsadest illustreerib hästi tõsiasi, et oma 1995. aasta lõpul välja antud statistikakogumikus “The World Bank Atlas 1996” ei suudeta nimetada Eesti metsasuse protsenti (nagu ka näiteks kirjaoskuse taset Eestis).

Põllumajandustootjatele läbi Eesti kommertspankade suunatav krediidiliin jäi hetkel projektist välja, kuna vastavate läbirääkimiste venimine oleks pikendanud kogu põllumajandusprojekti ellurakendumist. Riigi garantiiga Eesti pankadele põllumajandustootjatele edasi laenamiseks plaanitud 10 miljoni dollari saatuse peab valitsus otsustama lähiajal.


Maailmapangalt võetava põllumajanduslaenu jaotus projekti osade vahel (miljonit USD)
Maareformi toetamine4,0
Maaparandussüsteemide korrastamine5,9
Märgalade seire0,9
Põllumajandusnõustamine3,2
Toiduainete kvaliteedi kontrolli laborid1,3
KOKKU
15,3